Kindermishandeling in Kenia, Zambia en Nederland

Catherine Mbagaya onderzocht hoe vaak en in welke vorm kindermishandeling voorkomt in Kenia, Zambia en Nederland. Daarin betrok ze ook het verband tussen vormen van kindermishandeling en problemen in de jongvolwassenheid. Mbagaya verdedigt haar proefschrift op 1 december.

Onderzoek

Catherine Mbagaya

Catherine Mbagaya

Wereldwijd wordt een schrikbarend aantal kinderen mishandeld: lichamelijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing of gebrek aan toezicht. Eerder onderzoek wees al uit dat dit sporen nalaat tot op latere leeftijd. In haar onderzoek heeft Mbagaya ook gekeken naar het mechanisme dat daar verantwoordelijk voor is.
Drie aspecten stonden centraal in haar onderzoek:

  • Mate en verschijningsvorm van kindermishandeling in Kenia, Zambia en Nederland.
  • Verbanden tussen vormen van kindermishandeling en latere psychische problemen en verschillen daarin tussen Kenia, Zambia en Nederland
  • Mogelijk afwijkend gedrag op volwassen leeftijd door verhoogd risico op posttraumatische stress door kindermishandeling

Voor het onderzoek werden 862 studenten uit Kenia, Zambia en Nederland benaderd.


Kindermishandeling

Kindermishandeling komt in Kenia en Zambia beduidend vaker voor dan in Nederland, concludeert Catherine Mbagaya in haar proefschrift. Dit is mogelijk het gevolg van factoren die met armoede te maken hebben. Bovendien kunnen de daar geldende normen rond geweld en de ondergeschikte positie van vrouwen en kinderen een rol spelen. Uit het onderzoek blijkt ook dat alle vormen van kindermishandeling symptomen van afwijkend gedrag in de jongvolwassenheid tot gevolg hebben. Ook laat Mbagaya zien dat verwaarlozing even ernstige sporen nalaat als lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. Opvallend is dat verwaarlozing van kinderen in Kenia en Zambia minder vaak tot posttraumatische stress leidt dan in Nederland. Kinderen ervaren het kennelijk als minder traumatisch als verwaarlozing ontstaat doordat ouders er hun handen vol aan hebben om elke dag genoeg eten en drinken op tafel te krijgen.

Kinderrechten

Alle drie de landen hebben de Conventie van de Verenigde Naties voor de Rechten van het Kind bekrachtigd. Ze hebben zich daarmee verplicht te zorgen voor begeleiding, bescherming en ondersteuning van kinderen en opvoeders in hun land. Daardoor zouden kinderen de kans moeten krijgen in een veilige omgeving op te groeien. In de overeenkomst voor de Rechten van het Kind is ook opgenomen dat de deelnemende landen zich inspannen om kennis en informatie te verspreiden om plaatselijke gebruiken en rituelen die kindermishandeling in de hand werken uit te bannen. Eén en ander moet leiden tot eerdere herkenning van kindermishandeling en bewustwording van de negatieve gevolgen ervan, en uiteindelijk tot voorkoming van kindermishandeling in elk van de landen.

Jeugdzorg en kinderbescherming

Een sluitend systeem van organisaties voor jeugdzorg en kinderbescherming is nodig om de negatieve gevolgen van kindermishandeling te verminderen. Het ontbreekt echter aan valide nationale cijfers over kindermishandeling in Kenia en Zambia. De overheden van deze twee landen zouden alles in het werk moeten stellen om op een systematische manier gegevens te verzamelen om op basis daarvan adequate hulp te kunnen bieden.

Promotieonderzoek financieel ondersteund

Het promotieproject van Catherine Mbagaya werd mede mogelijk gemaakt door de Lolle Nauta Foundation. Zij is de derde Afrikaanse promovenda die door deze Foundation financieel is ondersteund om een proefschrift te voltooien (dr. Sophie Kasonde-Ng’andu en dr. Beatrice Matawfali van de Universiteit van Zambia in Lusaka gingen haar voor).
Meer informatie over de Lolle Nauta Foundation

Woensdag 1 december
Promotie Catherine Mbagaya
Promotores: Prof.dr. M.H. van IJzendoorn en Prof.dr. M.J. Bakermans-Kranenburg


(23 november 2010/Marjanne Dominicus)

Laatst Gewijzigd: 30-11-2010