Hecht partnerschap op diverse terreinen

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam vormen een hecht partnerschap. Ze werken op tal van gebieden samen in onderwijs, onderzoek, en valorisatie en maatschappelijke outreach.

De Strategische Alliantie Leiden-Delft Erasmus is gevormd in 2012 en bouwde voort op al bestaande samenwerking tussen de drie partners, vooral in het medisch/technologisch domein (Medical Delta) en in het bèta-domein.

Door samen te werken willen de drie universiteiten complexe maatschappelijke vraagstukken effectiever doorgronden en oplossen. Ze vergroten zo de kwaliteit van het onderzoek en de concurrentiekracht in de internationale universitaire wereld en hun studenten krijgen zo meer kansen gevarieerd en innovatief onderwijs. De samenwerking vormt een uitvalsbasis voor grotere internationale samenwerkingsverbanden in het onderzoek en voor samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en andere maatschappelijke partijen in de regio en daarbuiten.

Sinds 2012 is de samenwerking verder gegroeid. De gezamenlijke website laat zien waar de samenwerking succesvol is geworden. In een Gemeenschappelijke Regeling is op hoofdlijnen vastgelegd hoe de samenwerking tussen de universiteiten plaatsvindt. De regeling dient als paraplu voor huidige en toekomstige activiteiten binnen het samenwerkingsverband. Hij is van kracht tot 1 september 2018.

Drie complementaire universiteiten van wereldklasse

De universiteiten in Delft, Leiden en Rotterdam zijn inhoudelijk en qua benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke problematiek sterk complementair. Dit biedt unieke kansen voor de samenwerking. De Universiteit Leiden is een brede algemene universiteit met een belangrijk aandeel fundamenteel onderzoek en een universitair medisch centrum, de TU Delft een brede technische universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam een meer gespecialiseerde universiteit met een sterk medisch cluster en een brede juridische en bedrijfseconomische inbedding. Alle drie zijn het universiteiten met een uitstekende internationale reputatie.

Gezamenlijke profileringsagenda

In 2012 hebben de drie universiteiten hun gezamenlijke profileringsagenda 'Meerwaarde' aangeboden aan de staatssecretaris van OCW, als aanvulling op hun individuele profileringsplannen die inzet waren voor prestatieafspraken met de Overheid. Deze afspraken vloeien voort uit de “Strategische Agenda Kwaliteit in Verscheidenheid” van OCW, waarin onder andere is aangegeven dat de universiteiten zich beter moeten profileren, nadrukkelijk ook via intensieve onderlinge samenwerking. In de loop van 2015 zal de samenwerking worden herijkt en uitgebreid.

Medical Delta

Een belangrijk onderdeel van het partnerschap is de succesvolle samenwerking tussen de drie partners is Medical Delta: het Delfts-Leids-Rotterdamse consortium voor innovatie in gezondheid en medische technologie. Partners hierin zijn niet alleen de universiteiten en hun UMC’s in Leiden, Delft en Rotterdam, maar ook Science Parks, incubatoren, bedrijven en lokale en regionale overheden. Medical Delta is door de EU erkend als Region of Knowledge en maakt deel uit van het prestigieuze Europese consortium HealthTIES.

Onderwijs

In verschillende samenstellingen werken de drie universiteiten al vele jaren samen in gemeenschappelijke opleidingen en in tracks zoals Life Science & Technology (LST), Molecular Science & Technology (MST), Nanobiology en Chinese Economy & Business. De eerste volledig gezamenlijke opleiding is de bachelor Klinische Technologie, die in september 2014 een zeer succesvolle start maakte.

Verder bieden de universiteiten nieuwe multidisciplinaire minoren en honours classes aan over maatschappelijk relevante thema's. Studenten van verschillende opleidingen en universiteiten werken daar samen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. In 2014 startte de eerste gezamenlijke minor: Responsible Education. Vanaf september 2015 hebben studenten toegang tot elkaars verbredende minoren.

Op Masterniveau werkt de universiteiten samen in het kader van het Leiden Leadership Programme. Er worden twee programma’s aangeboden: een Nederlandstalig programma en een Engelstalig programma. Deze Masterprogramma’s zijn dus niet ‘gezamenlijk’.

Voor professionele doelgroepen ontwikkelen de drie universiteiten samen met andere partners post-initieel onderwijs. Voorbeelden zijn de executive master Cyber Security van de Cybersecurity Academy The Hague en de executive master Customs and Supply Chain Compliance.

De drie universiteiten willen hun onderwijs doorlopend verbeteren en innoveren. Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning (CEL) doet daarom onderzoek naar de optimale condities voor universitair leren en doceren. De focus ligt op online onderwijs en de relatie daarvan met live

Gezamenlijke centres

In 2013 zijn, op basis van voorstellen van onderzoekers uit de drie instellingen, acht multidisciplinaire centers van start gegaan die zich op onderzoek- en onderwijsgebied richten op de internationale maatschappelijke problematiek van nu en morgen: de economische en financiële crisis, mondiaal erfgoed, havens en luchthavens in relatie tot hun achterland, innovatie in Afrika, bestuur van complexe samenlevingen en organisaties, duurzaamheid, veiligheid en onderwijsonderzoek. Deze thema’s sluiten goed aan bij de Europese agenda ‘Horizon 2020’ en bij de Nederlandse Topsectoren.

Zie Leiden Delft Erasmus Centres

Valorisatie en maatschappelijke outreach

De provincie Zuid-Holland is een van de meest dynamische en kennisintensieve regio's van Europa. Ze vormt de fysieke thuisbasis van de drie universiteiten. Samen met bedrijven, andere kennisinstellingen en overheden maken we van Zuid-Holland een sterk kenniscluster en dragen we bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio.

Met de vele technologiesectoren vormen we sterke  innovatieclusters op het gebied van publiek-private samenwerking, zoals Medical Delta, Cleantech Delta en de Hague Security Delta. Onze kennis en expertise dragen bij aan regionale vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie, veiligheid, verstedelijking en bereikbaarheid.

Onze campussen vormen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en kennisinstellingen: door de aanwezigheid van grootschalige onderzoeksinfrastructuur, maar ook door de aanwezigheid van science parken met onder andere zeer succesvolle incubators.

De universiteiten werken nauw samen met of participeren in InnovationQuarter (IQ), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en zijn vertegenwoordigd in de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ).

Bedrijfsvoering

Ook op het gebied van bedrijfsvoering groeit de samenwerking en het delen van kennis en kunde. Een mooi voorbeeld daarvan is het gezamenlijke traineeship.

Meer informatie

 
Laatst Gewijzigd: 02-10-2015