Universiteit Leiden presenteert doelen voor komende jaren

In de Reactie Universiteit Leiden op Strategische Agenda OCW geeft de universiteit haar toekomstplannen voor de komende jaren weer. Daarnaast hebben de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit een notitie over hun samenwerkingsplannen uitgebracht.

Afspraken uitgewerkt

De reactie volgt op de Strategische Agenda die het Ministerie van OCW in juni 2011 opstelde en het daaruit voortvloeiende hoofdlijnenakkoord dat de universiteiten eind 2011 met staatssecretaris Zijlstra hebben gesloten.

Dit document is een uitwerking van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord en geeft weer welke doelen de universiteit zich heeft gesteld voor de thema’s:

 • verbetering van studiesucces

 • onderwijsprofilering

 • onderzoeksprofilering

 • valorisatie


Doelen

Zo wil Leiden studiekeuzegesprekken invoeren om de match tussen student en opleiding te verbeteren. Om haar onderzoek verder op de kaart te zetten gaat de universiteit onder meer verder met investeren in onderzoek op de zes profielthema’s. Voor de profilering van het onderwijs wordt de verbinding met het onderzoek versterkt. Participatie in de Nederlandse topsectoren wordt een van de speerpunten van het valorisatiebeleid.
 

  

Enkele doelen uit de reactie op de Strategische Agenda
 

Studiesucces

 • Sneller afstuderen

 • Alle docenten moeten voldoen aan de basiskwalificatie onderwijs

 • Intensivering onderwijs

 
Onderwijsprofilering

Verbreding van het excellentieprogramma

 

Onderzoeksprofilering

 • Accent op excellentie

 • Meer promoties 

 
Valorisatie

 • Samen met TU Delft en Erasmus Universiteit onderwijs op het terrein van ondernemerschap uitbreiden

Prestatieafspraken

De universiteit verbindt zich daarnaast aan een aantal prestatieafspraken met staatssecretaris Zijlstra voor wat betreft studieuitval, studieomzwaai, bachelorrendement, onderwijsintensiteit, excellentieprogramma en docentkwaliteit.

Meer Waarde

Gelijktijdig met de publicatie van hun eigen, afzonderlijke reacties op de Strategische Agenda hebben de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit een notitie over hun onderlinge samenwerking naar de staatssecretaris gestuurd. In ‘Meer Waarde’ schetsen ze de doelen die ze via hun strategische alliantie willen realiseren. Een van die doelen is verbetering van onderzoek, onderwijs en internationale positie door gezamenlijke kennis- en onderzoekscentra (Centers) in te richten.
 

    

Enkele doelen uit Meer Waarde
 

 • Inrichting Centers

 • Meer bacheloropleidingen die aansluiten bij de Nederlandse topsectoren

 • Meer gespecialiseerde masteropleidingen

 • Gezamenlijke Graduate Schools

Documenten

Reactie op de Strategische Agenda OCW

Strategische alliantie Leiden – Delft – Erasmus: Meer Waarde

Zie ook

Dossier Strategische alliantie Leiden, Delft en Erasumus

(15 mei 2012 - DS)

 
Laatst Gewijzigd: 27-08-2014